Jelen szabályzat a Konkoord Irodatechnika Kft. (9023 Győr, Fehérvári u. 17/b; cégjegyzékszám: 13-09-215566) (továbbiakban: Adatkezelő) által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.

A www.onlinepenztargepem.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.onlinepenztargepem.hu honlapon.


Bevezető

Adatkezelő jelen Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.


Az adatkezelés célja


Szolgáltatások nyújtása szerződött Partnerek számára

A vevő adatainak, jogi személy esetében a kapcsolattartó adatainak kezelése a vásárlás során. A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése. Szerviz szolgáltatás.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre:

 • Cégnév
 • Név
 • Pozíció
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés határideje: a hozzájárulás visszavonásáig


Ajánlatkérés kezelése

Adatkezelő központi email címére – űrlapon keresztül vagy közvetlenül – érkező kérdések, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása, ajánlatok kiadása

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám

Adatkezelés határideje: az ajánlatkérés beérkezését követő 1 év


Hírlevél küldése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.


A szolgáltatás ügyfélszolgálata

Mind az email, mind a telefonos ügyfélszolgálatot a Konkoord Kft. munkatársai látják el.


A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adatok:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek
 • hitelességük és hitelesítésük biztosított legyen
 • a jogosulatlan hozzáférésük ellen védettek legyenek

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az erre jogosult férhessen hozzá
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy jogosult bármikor hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

Adatkezelőnek és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetébe. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


Cookie-k (sütik) kezelésének szabályzata

A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve – de nem kizárólag – a text fájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy ás internetképes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogat egy honlapot. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a honlapot a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.

A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a honlap könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Az így összegyűjtött információ névtelen, pusztán a honlap fejlesztése érdekében használjuk őket.

A honlapunkon kétféle cookie-t használunk: Az “ideiglenes (session) cookie”-kat, melyek addig maradnak eszközé, amíg el nem hagyod a honlapot vagy ki nem jelentkezel onnan. A “tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és a Te böngésző beállításaidtól függ, hogy meddig maradnak az eszközödön, vagy manuálisan törölheted őket. Az esetleges partnerhonlapokkal kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint történik.

A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.

Kérjük, további információért vagy a beállítások megváltoztatásért nézd meg a böngésződ Súgójában leírtakat, illetve a mobileszközöd beállítási menüjét. Amennyiben megakadályozod a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítod azokat, akkor előfordulhat, hogy a honlap nem fog tökéletesen működni.


Analitikai szolgáltatások

Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatását használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. Adatkezelő továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google oldalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozásához: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Konkoord Kft. költségtérítést állapít meg.

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről Adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett adatát Adatkezelő nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha valaki közérdekű adathoz azért nem kap hozzáférést, mert azt nemzeti adatnak minősítették, akkor felülvizsgálatot kezdeményezhet az adatminősítéssel szemben. A felülvizsgálatot az adatvédelmi hatóság folytathatja le, azonban, ha az adatigénylő nem találja ezt elegendőnek, akkor ezt követően titokfelügyeleti eljárást is kérhet. Ez utóbbit szintén a hatóság folytathatja le, s eljárása akkor is hivatalból indítottnak minősül, ha azt bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg. A bejelentővel azonban közölni kell a titokfelügyeleti eljárás tényét és az eljárást befejező döntést. A titokfelügyeleti eljárás eredménye lehet, hogy a hatóság megállapítja, hogy jogellenes a nemzeti minősített adatnak való minősítés, és a minősítőt a minősítés szintjének vagy érvényességi idejének jogszabály szerinti megváltoztatására szólítja fel, vagy pedig kötelezi őt a minősítés megszüntetésére. Az eljárás másik lehetséges kimenetele pedig, hogy a hatóság megállapítja, hogy az érintett adat valóban jogszerűen tartozik a nemzeti minősített adatok védelme alá. A titokfelügyeleti eljárás ügyintézésére két hónapja van a hatóságnak, ami egy alkalommal (legfeljebb harminc nappal) meghosszabbítható.

Győr, 2022. június 1.